JAK ZACHYTIT KOUŘ NA FOTCE

8. listopadu 2023

 


Zmrazením pohybu přitáhnete k vaší fotce pozornost. Víte, že ráda zachycuji na svých fotkách pohyb. Nezáleží na tom, jestli mluvíme o moučkovém cukru, polevě nebo kouři.


A protože se blíží období kratších a temnějších dnů, kdy zapalujeme svíčky v našich domovech nebo na koláčích, napadlo mě sepsat vám několik tipů, jak zachytit kouř, aby byly vaše fotografie výjimečné.


Obecně platí, že zachycení pohybu vyžaduje trochu trpělivosti a tréninku. Na zachycení „správného“ tvaru kouře je bylo potřeba více pokusů (někdy  nafotím i 50 – 100 fotek). ALE berte to pozitivně. Fotky, které podle vás nejsou dokonalé, nemažte. Můžete je použít k vytvoření stop motion – tedy videa z fotografií. Z jednoho focení tak máte několik výstupů.JAK ZACHYTIT KOUŘ NA FOTCEPOZADÍ


Zvolte kontrastní pozadí – pokud chcete zachytit bílý / světlý kouř, na začátku je jednodušší zvolit tmavší pozadí. Určitě se to zachytit se světlým pozadím nebo s protisvětlem, ale chce to trochu tréninku.NASTAVENÍ FOTOAPARÁTU


Obvykle začnu nastavovat rychlost závěrky. Abych zachytila kouř, nastavuji fotoaparát na 1/240 – 1/400 sekundy.


Následně pokračuji se clonou. Mám ráda více rozostřené pozadí, ale záleží také na tom, kolik svíček mám na fotce – v případě, že mám 1, fotím na f/1,8 – 3,5 (v případě makroobjektivu f/5 – 7,1), pokud mám více svíček, fotím na f/4,5 – 5,6.


ISO si upravuji podle podmínek, ale snažím se vyhýbat opravdu vysokému ISO, abych neměla zrnité fotky.


Manuální ostření – většinou volím horní část svíčky (nebo místo, které chci mít ostré), fotoaparát tak bude zaostřovat stále na stejné místoAKCE


V případě, že máte někoho, kdo vám může sfouknout svíčky, máte štěstí, a stačí stisknout a podržet tlačítko a fotoaparát bude fotit, zatímco jej držíte. To je skvělá volba, budete mít dostatek fotografií ve velmi krátké době.


Pokud jste sami, nainstalujte fotoaparát na stativ a použijte režim kontinuálního focení, kdy fotoaparát zachytí několik snímků (mám 10) v rychlém sledu (mám jednosekundový interval). Také používám 10sekundový časovač, abych měla trochu času připravit se na akci a vybrat nejlepší okamžik, kdy začít sfoukávat svíčky.DALŠÍ TIP: Také není nutné fotit kouř jen se svíčkami, zkuste použít i zápalky.

HOW TO CAPTURE THE SMOKE Freezing the movement in your picture makes your photography eye catching. You know, I love to catch movement in my photos. No important if we are speaking about icing sugar, drizzling an icing or catching the smoke, I am always happy to capture it. 


And as we are approaching the season of shorter and darker days, when we are lighting the candles in our houses or on our cakes, I was thinking to give you some tips on how to catch the smoke to make your photos outstanding. 


In general, capturing a movement needs just a little of patience and training. You would need more tries to capture the „right“ shape of the smoke (sometimes I took even 50 – 100 photos. BUT take it in a positive way. Do not erase the photos you won’t see like perfect, you can use them to create stop motions – a kind of video from photos. So from one shot you have several outputs.


Here are my recommendations:BACKGROUND


Choose contrasting background – if you want to catch white / light smoke, at the beginning it is easier to choose darker background. For sure you can catch it with light backgrounds or with backlight, but it needs just a little of training.CAMERA SETTINGS


I usually start to set up the shutter speed. To catch the smoke, I set up my camera in between 1/240 – 1/400 second.


After I make tries with aperture, I love to have more blur background, but it also depends on how many candles I have on my photo – in case I have 1, I shoot on f/1.8 – 3.5 (in case of macro lens f/5 – 7.1), if I have more candles I have f/4.5 – 5.6.


ISO is adjusted based on the conditions, but I try to avoid really high ISO to do not have grainy photos.


Set up manual focus – usually I choose the top of the candle (or the place which I like to have sharp), this way your camera will be still focused on the same place.ACTION


In case you have somebody who can blow out the candles, you are lucky and you can just click and hold the button and the camera will take pictures while you are holding it. This is a great option as you will have enough photos in very short time.


If you are alone, install your camera on the tripod and use continuous-drive mode when the camera captures several frames (I have 10) in quick succession (I have one-second interval). Also I put 10-second timer, to have some time to prepare for action and to choose the best moment to start blowing out the candles.ANOTHER TIP: Also is not necessary to catch the smoke only with the candles, but you can use also matches.

Okomentovat

Ahoj,
jsem moc ráda, že jste se zastavili. Děkuji za všechny komentáře a připomínky.

Alča

Co je nového na instagramu

© Mon cafe blog. Design by FCD.