JOGURTOVÝ KOLÁČ NA PLECH S BLUMAMI, TVAROHEM A DROBENKOU

26. srpna 2022

 

Konečně dozrály blumy. Pro mě to je ovoce, které tak trochu značí předěl mezi létem a podzimem. Musím přiznat, že mám blumy raději, než švestky, a to hlavně kvůli šťavnatosti. A také s nimi uzavírám sezón džemů a marmelád. Jsou většinou posledním ovocem, ze kterého děláme marmeládu.A samozřejmě nesmí chybět ani koláč. Na ty klasické ovocné nedám dopustit. A možná proto se ani nesnažím vymýšlet nějaké speciální recepty a dezerty. Tentokrát jsem zvolila jogurtové těsto, přidala tvarohový krém se zakysanou smetanou, pořádnou vrstvu ovoce a drobenky. A na ovoci opravdu nešetřím, toho máme rádi hodně. Stejně tak jako drobenku. Nakonec je koláč zaprášený jen lehce moučkovým cukrem, ale to jde opravdu vynechat. Ručím vám za to, že u jednoho kousku nezůstanete.JOGURTOVÝ KOLÁČ NA PLECH S BLUMAMI, TVAROHEM A DROBENKOU


INGREDIENCE


KOLÁČ

(hrnek = 250 ml)


500 g řeckého jogurtu (nebo smetanového – lepší je použít hustý jogurt)

2 hrnky polohrubé mouky

1 hrnek cukru krupice

1 prášek do pečiva

3 vejce

6 lžic rozpuštěného másla

1 lžička vanilkové pastyTVAROHOVÝ KRÉM


250 g polotučného měkkého tvarohu

250 g zakysané smetany

3 – 4 l lžíce moučkového cukru

½ lžičky vanilkového extraktuDROBENKA


60 g studeného másla

60 g cukru krupice

120 g hladké mouky


300 g blum


máslo/sádlo na vymazání plechu

hrubá mouka na vysypání plechu
POSTUP


TVAROHOVÝ KRÉM


Tvaroh vyšleháme se zakysanou smetanou, prosátým moučkovým cukrem a vanilkovým extraktem do hladkého krému.DROBENKA


V míse smícháme mouku s cukrem a přidáme na kousky nakrájené studené máslo. Prsty postupně mačkáme, aby se sypké suroviny spojily s máslem a vznikla drobenka.BLUMY


Blumy omyjeme, rozkrojíme a vypeckujeme. Na koláč můžeme nechat celou polovinu nebo ještě nakrájen na čtvrtky nebo měsíčky.KOLÁČ


Plech si vymažeme máslem nebo sádlem a vysypeme hrubou moukou. Můžeme použít i pečicí papír.


Troubu předehřejeme na 170° C.


Máslo rozpustíme a necháme zchladnout (aby zůstalo tekuté).

V jedné míse smícháme mouku, cukr a prášek do pečiva.

Ve druhé míse smícháme jogurt s vejci, rozpuštěným máslem a vanilkovou pastou. Poté přidáme sypkou směs a vše umícháme do hladkého těsta.


Těsto nalijeme na plech a rovnoměrně rozprostřeme.


Na těsto naneseme tvarohový krém, na něj rozložíme nakrájené blumy a bohatě posypeme drobenkou.

Vložíme do trouby a pečeme cca 40 – 45 minut. Jakmile začnou zlátnou okraje vyndáme z trouby. Necháme vychladnout a na závěr můžeme ještě jemně zasypat moučkovým cukrem.


Recept si můžete stáhnout ve verzi pro tisk zde.
YOGURT SHEET CAKE WITH ROUND PLUMS, QUARK CREAM AND STREUSEL


The round plums have finally ripened. For me, it is a fruit that somehow marks the divide between summer and autumn. I must admit that I prefer these round plums to plums, mainly because of their juiciness. And I also close the seasons of jams and marmalades with them. They are usually the last fruit from which we make marmalade.


And, of course, we cannot miss a cake. I go for a classic – easy fruit pies and cakes. And maybe that's why I don't even try to come up with any special recipes and desserts. This time I chose yogurt dough, added quark cream with sour cream, a good layer of fruit and streusel. And I really don't skimp on fruit, we like a thick layer of fruits and of streusel. In the end, the cake is only lightly dusted with powdered sugar, but this can really be omitted. I guarantee that you won't stick to one piece.


INGREDIENTS


CAKE

(cup = 250 ml)


500 g Greek yogurt (or another white but creamy yogurt)

2 cups all-purpose flour

1 cup granulated sugar

1 baking powder

3 eggs

6 tablespoons of melted butter

1 teaspoon of vanilla pasteQUARK CREAM


250 g quark

250 g sour cream

3 – 4 l tablespoons of powdered sugar

½ teaspoon of vanilla extractSTREUSEL


60 g cold butter

60 g granulated sugar

120 g all-purpose flour


300 g round plums


butter/lard for the baking sheet

flour for sprinkling the baking sheet
INSTRUCTIONSQUARK CREAM


Beat the quark with sour cream, powdered sugar, and vanilla extract into a smooth cream.STREUSEL


Mix flour and sugar in a bowl and add cold butter cut into pieces. Press with fingers gradually so that the loose ingredients are combined with the butter and a streusel is formed.PLUMS


Wash, cut and pit the plums. You can leave the whole half for the cake or cut it into quarters or smaller pieces.CAKE


Grease a baking sheet with butter or lard and sprinkle with flour. You can also use baking paper.


Preheat the oven to 170°C.


Melt the butter and let it cool (so that it remains liquid). 


Mix flour, sugar, and baking powder in a bowl. 


In the second bowl, mix yogurt with eggs, melted butter and vanilla paste. Then add the loose mixture and mix everything into a smooth batter.


Pour the batter onto the baking sheet and spread it equally. Spread the quark cream on the batter, put the cut plums and sprinkle generously with streusel. 


Place in the oven and bake for approx. 40-45 minutes. As soon as the edges start to turn golden, take the cake out of the oven.  Let it cool down and at the end you can sprinkle it lightly with powdered sugar.


You can download the recipe for printing here.FOTOGRAFICKÝ WORKSHOP VE FINSKU (2. ČÁST)

12. srpna 2022

 
Tak konečně jsem byla schopná upravit fotky ze druhého dne našeho setkání ve Finsku.


Spolu s Johannou jsme si nastavily takový malý denní rituál - každý den jsme zahájily (hodně rychlým) plaváním v moři před snídaní. Musím říct, že to bylo velmi osvěžující a po odjezdu mi to hodně chybělo. Stejně jako večerní sauna.


Celý den jsme strávily ve Violině chatě. Ráno jsme se věnovaly stylingu sladkostí – sušenek a dortu. Nejdřív jsme začaly sušenkami. Spolu s Kimberly jsme začaly skládat dohromady scénu, probíraly jsme pravidla kompozice, vybíraly propriety a zkoušely různé varianty. Spousta velmi užitečných informací. Navíc to světlo, při kterém jsme měli možnost fotit … velikost místnosti, její orientace, velikost okna i okolí, to vše vytváří jedinečné měkké světlo, které dotváří úžasnou atmosféru.Jako podklad nám posloužilo krásné pozadí od errerbackdrops – verze růžový mramor. Vyzkoušely jsme několik talířů, přidaly sušenky, ty jsme nakonec ještě natřely krémem, abychom dostaly do fotky víc vrstev, struktury, tvarů. Musím říct, že to pro mě byla docela výzva v další fázi, myslím tedy v upravování fotek – trošku jsem vystoupila ze své komfortní zóny, protože nejsem moc zvyklá fotit na takovém světlém pozadí a moc ho neumím upravovat. Příště bych asi zvolila trochu vyšší ISO na focení, ale s výsledkem jsem spokojená.


Následně jsme do scény zakomponovaly dort s velmi jednoduchým zdobením. A protože jsem prý měla krásné šaty, byla jsem zvolená jako modelka pro držení dortu :D. Viola byla tak laskavá, že mi s mým foťákem vyfotila několik fotek, abych měla také nějaké záběry.


V další části dne jsme se rozdělily do skupinek a naším úkolem bylo vytvořit scénu s dortem. Scénu od každé skupinky pak Kimberly s Violou zhodnotily a měly jsme možnost pořídit i nějaké záběry. 


Heather s Johannou vytvořily velmi romantickou scénu pod rozkvetlou jabloní.

Satu s Victorií si vybraly tento koutek pod vzrostlým stromem. Viola nám pak udělala modelku.

Poslední dvojici tvořila Jenni a já, zvolily jsme velmi jednoduché zdobení dortu a i barvy – bílou /zelenou a vyzkoušely jsme 2 zákoutí – jedno s pozadím domu, které jsme ale kvůli světlu změnily a vydaly se mezi keře.


Poslední částí dne byl úvod do teorie přípravy videa. Viola nám připravila podklady, které používá při plánování videa. Nejsem sice úplně typ, který si píše věci a plány na papír (což mi možná někdy dost ztěžuje práci, protože dost často při procesu měním plán :D), ale tohle mi hodně otevřelo oči a pomohlo. Hodně to usnadní práci v tom, udělat si představu pro celé video – hlavní scény a doplňující scény.


Hlavním pojítkem bylo téma pikniku, který byl v plánu další den. Přemýšlely jsme tedy, jaké scény bychom chtěly mít, jak je natočit – detail, širší scéna, jaký objektiv použít. Samozřejmě každý bude pojímat video jinak – někdo se zaměří pouze na recept, ale pokud jste viděli videa od Violy, tak obsahují spoustu i vedlejších detailů, díky kterým mají tu jedinečnou atmosféru.


Video bude součástí dalšího příspěvku, s prací v programu se ještě trochu peru, tak to není tak rychlé :D. 
FINLAND COSY RETREAT – PART 2


So I was finally able to edit the photos from the second day of our meeting in Finland.


Together with Johanna, we set up a small daily ritual - we started each day with a (very fast) swim in the sea before breakfast. I have to say it was very refreshing and I missed it a lot after leaving. As well as an evening sauna.We spent the whole day in Viola's cottage. In the morning we devoted ourselves to the styling of sweets - cookies and cake. First we started with cookies. Together with Kimberly, we started putting the scene together, discussed the rules of composition, selected props and tried different variants. Big amount of very useful information. In addition, the light in which we had the opportunity to take photos ... the size of the room, its orientation, the size of the window and the surroundings, all this creates a unique soft light that completes the wonderful atmosphere.
We used a beautiful background from Errerbackdrops – the pink marble version – as a background. We tried several plates, added cookies, and finally decorated them with cream to add more layers, structure, and shapes to the photo. I have to say that it was quite a challenge for me in the next phase, I mean in editing the photos – I stepped out of my comfort zone a bit, because I'm not very used to taking photos on such a light background and I don't have a lot of experiences how to edit it. Next time I would probably choose a slightly higher ISO, but I am satisfied with the result.Subsequently, we incorporated a cake with very simple decoration into the scene. And because I was said I had a beautiful dress, I was chosen as a hand model to hold the cake :D. Viola was so kind to take a few photos for me with my camera so I would have some footage as well.In the next part of the day, we were divided into groups and our task was to create a scene with a cake. Kimberly and Viola then evaluated the scene from each group and we had the opportunity to take some shots.Heather and Johanna created a very romantic scene under the blooming apple tree.

Satu and Victoria chose this corner under a mature tree.

The last couple was Jenni and I, we chose very simple cake decoration and colors - white / green and we tried 2 places - one with a house background, which we changed because of the light, and went among the bushes.


The last part of the day was an introduction to the theory of video preparation. Viola prepared for us the materials she uses when planning the video. I'm not exactly the type to write things and plans down on paper (which maybe sometimes makes my job quite difficult because I often change the plan during the process :D), but this opened my eyes a lot and helped. It will make it a lot easier to get an idea for the whole video - the main scenes and the additional scenes.

The main link was the topic of the picnic, which was planned for the next day. So we thought about what scenes we would like to have, how to shoot them - detail, wider scene, what lens to use. Of course, everyone will interpret the video differently - someone will focus only on the recipe, but if you've seen Viola's videos, they also contain a lot of minor details that give them that unique atmosphere.


The video will be part of the next post, I'm still struggling with the work in the program, so it's not so fast :D.

Co je nového na instagramu

© Mon cafe blog. Design by FCD.