FOTOGRAFICKÝ WORKSHOP VE FINSKU (2. ČÁST)

12. srpna 2022

 
Tak konečně jsem byla schopná upravit fotky ze druhého dne našeho setkání ve Finsku.


Spolu s Johannou jsme si nastavily takový malý denní rituál - každý den jsme zahájily (hodně rychlým) plaváním v moři před snídaní. Musím říct, že to bylo velmi osvěžující a po odjezdu mi to hodně chybělo. Stejně jako večerní sauna.


Celý den jsme strávily ve Violině chatě. Ráno jsme se věnovaly stylingu sladkostí – sušenek a dortu. Nejdřív jsme začaly sušenkami. Spolu s Kimberly jsme začaly skládat dohromady scénu, probíraly jsme pravidla kompozice, vybíraly propriety a zkoušely různé varianty. Spousta velmi užitečných informací. Navíc to světlo, při kterém jsme měli možnost fotit … velikost místnosti, její orientace, velikost okna i okolí, to vše vytváří jedinečné měkké světlo, které dotváří úžasnou atmosféru.Jako podklad nám posloužilo krásné pozadí od errerbackdrops – verze růžový mramor. Vyzkoušely jsme několik talířů, přidaly sušenky, ty jsme nakonec ještě natřely krémem, abychom dostaly do fotky víc vrstev, struktury, tvarů. Musím říct, že to pro mě byla docela výzva v další fázi, myslím tedy v upravování fotek – trošku jsem vystoupila ze své komfortní zóny, protože nejsem moc zvyklá fotit na takovém světlém pozadí a moc ho neumím upravovat. Příště bych asi zvolila trochu vyšší ISO na focení, ale s výsledkem jsem spokojená.


Následně jsme do scény zakomponovaly dort s velmi jednoduchým zdobením. A protože jsem prý měla krásné šaty, byla jsem zvolená jako modelka pro držení dortu :D. Viola byla tak laskavá, že mi s mým foťákem vyfotila několik fotek, abych měla také nějaké záběry.


V další části dne jsme se rozdělily do skupinek a naším úkolem bylo vytvořit scénu s dortem. Scénu od každé skupinky pak Kimberly s Violou zhodnotily a měly jsme možnost pořídit i nějaké záběry. 


Heather s Johannou vytvořily velmi romantickou scénu pod rozkvetlou jabloní.

Satu s Victorií si vybraly tento koutek pod vzrostlým stromem. Viola nám pak udělala modelku.

Poslední dvojici tvořila Jenni a já, zvolily jsme velmi jednoduché zdobení dortu a i barvy – bílou /zelenou a vyzkoušely jsme 2 zákoutí – jedno s pozadím domu, které jsme ale kvůli světlu změnily a vydaly se mezi keře.


Poslední částí dne byl úvod do teorie přípravy videa. Viola nám připravila podklady, které používá při plánování videa. Nejsem sice úplně typ, který si píše věci a plány na papír (což mi možná někdy dost ztěžuje práci, protože dost často při procesu měním plán :D), ale tohle mi hodně otevřelo oči a pomohlo. Hodně to usnadní práci v tom, udělat si představu pro celé video – hlavní scény a doplňující scény.


Hlavním pojítkem bylo téma pikniku, který byl v plánu další den. Přemýšlely jsme tedy, jaké scény bychom chtěly mít, jak je natočit – detail, širší scéna, jaký objektiv použít. Samozřejmě každý bude pojímat video jinak – někdo se zaměří pouze na recept, ale pokud jste viděli videa od Violy, tak obsahují spoustu i vedlejších detailů, díky kterým mají tu jedinečnou atmosféru.


Video bude součástí dalšího příspěvku, s prací v programu se ještě trochu peru, tak to není tak rychlé :D. 
FINLAND COSY RETREAT – PART 2


So I was finally able to edit the photos from the second day of our meeting in Finland.


Together with Johanna, we set up a small daily ritual - we started each day with a (very fast) swim in the sea before breakfast. I have to say it was very refreshing and I missed it a lot after leaving. As well as an evening sauna.We spent the whole day in Viola's cottage. In the morning we devoted ourselves to the styling of sweets - cookies and cake. First we started with cookies. Together with Kimberly, we started putting the scene together, discussed the rules of composition, selected props and tried different variants. Big amount of very useful information. In addition, the light in which we had the opportunity to take photos ... the size of the room, its orientation, the size of the window and the surroundings, all this creates a unique soft light that completes the wonderful atmosphere.
We used a beautiful background from Errerbackdrops – the pink marble version – as a background. We tried several plates, added cookies, and finally decorated them with cream to add more layers, structure, and shapes to the photo. I have to say that it was quite a challenge for me in the next phase, I mean in editing the photos – I stepped out of my comfort zone a bit, because I'm not very used to taking photos on such a light background and I don't have a lot of experiences how to edit it. Next time I would probably choose a slightly higher ISO, but I am satisfied with the result.Subsequently, we incorporated a cake with very simple decoration into the scene. And because I was said I had a beautiful dress, I was chosen as a hand model to hold the cake :D. Viola was so kind to take a few photos for me with my camera so I would have some footage as well.In the next part of the day, we were divided into groups and our task was to create a scene with a cake. Kimberly and Viola then evaluated the scene from each group and we had the opportunity to take some shots.Heather and Johanna created a very romantic scene under the blooming apple tree.

Satu and Victoria chose this corner under a mature tree.

The last couple was Jenni and I, we chose very simple cake decoration and colors - white / green and we tried 2 places - one with a house background, which we changed because of the light, and went among the bushes.


The last part of the day was an introduction to the theory of video preparation. Viola prepared for us the materials she uses when planning the video. I'm not exactly the type to write things and plans down on paper (which maybe sometimes makes my job quite difficult because I often change the plan during the process :D), but this opened my eyes a lot and helped. It will make it a lot easier to get an idea for the whole video - the main scenes and the additional scenes.

The main link was the topic of the picnic, which was planned for the next day. So we thought about what scenes we would like to have, how to shoot them - detail, wider scene, what lens to use. Of course, everyone will interpret the video differently - someone will focus only on the recipe, but if you've seen Viola's videos, they also contain a lot of minor details that give them that unique atmosphere.


The video will be part of the next post, I'm still struggling with the work in the program, so it's not so fast :D.

2 komentáře

  1. Alenko tak to byl určitě splněný sen. Kolik tvůrčích nápadů a inspirací jste dostala. Fotografie jsou nádherné. Ráda chodím k vám na blog a mimo vaše pečení obdivuji i vaše focení. ♥

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Hezký den, moc děkuji za milá slova a jsem ráda, že se Vám u mě líbí :-). Alča

      Vymazat

Ahoj,
jsem moc ráda, že jste se zastavili. Děkuji za všechny komentáře a připomínky.

Alča

Co je nového na instagramu

© Mon cafe blog. Design by FCD.